Copyright © STASIAK Medical Team. All Rights Reserved.

Serdecznie zapraszmy na

II Międzynarodową Konferencje

Naukowo-Szkoleniową

Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie

dla Pielęgniarek

 

Zaproszenie na konferencję:

uploaded/file/konferencja/zaproszenie%202018-3%20aktualne.pdf

 

Program konferencji:

uploaded/file/konferencja/program%202018-2%20konferencja.pdf

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa:

uploaded/file/konferencja/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA%20UCZESTNIKA%20KONFERENCJI%202018.pdf

 

 

 

 

 

 UWAGA!!

Data publikacji 01.10.2015

Zmiany w ustawie o rehabilitacji

W dniu dzisiejszym Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zmiany, które zostaną wprowadzone w życie powyższym aktem prawnym dotyczą m.in. uregulowania zasad wystawiania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, doprecyzowania warunków obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uregulowania zakazu egzekucji sądowej i administracyjnej środków zakładowego funduszu aktywności.

Nowe zasady wystawiania legitymacji wprowadzają między innymi okres ważności legitymacji. W przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność okres ważności nie może być dłuższy niż 5 lat, zaś w przypadku legitymacji wystawionych osobom które nie ukończyły 60. roku życia, dokumentujących stopień niepełnosprawności  - okres ważności nie może być dłuższy niż 10 lat. Zaznaczyć należy, że nadal podstawowym okresem ważności legitymacji jest ważność orzeczenia na podstawie którego wydano legitymację. Ustawa wprowadza pojęcie „prawomocnego orzeczenia” jako dokumentu uprawniającego do wystawienia legitymacji. Należy przez to rozumieć orzeczenie od którego nie przysługuje już odwołanie. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

Szczegółowych informacji na temat zmian w wydawaniu legitymacji, po wejściu w życie szczegółowych przepisów, będą udzielały powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wprowadzone zmiany w ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w znaczący sposób racjonalizują sytuację finansową Funduszu, a także porządkują zapisy prawne w tym zakresie.

W odniesieniu do warunków obniżenia wpłat na PFRON, wprowadzone zmiany mają na celu uszczelnienie systemu korzystania z obniżeń. Ustawa wprowadza obowiązek udokumentowania fakturą zakupu produkcji lub usługi od pracodawców uprawnionych do wystawiania informacji o kwocie obniżenia. Ponadto warunkiem skorzystania z obniżenia wpłat na PFRON jest uregulowanie płatności w terminie i udokumentowanie kwoty obniżenia przez nabywcę. Ustawa ponadto określa obowiązki sprzedającego w zakresie ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżeń. Doprecyzowany został zapis ograniczający maksymalną wysokość wynagrodzenia pracowników o znacznym i umiarkowanym stopnia niepełnosprawności do wysokości najniższego wynagrodzenia w celu uproszczenia zasad obliczania wysokości ulgi i monitorowania prawidłowości jej obliczania.

Obniżenie wpłaty na Fundusz może wynosić maksymalnie do 50 % wysokości wpłaty do  której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Zmiana ta wpłynie pozytywnie na kondycję finansową Funduszu.

W obecnym brzmieniu art. 22 ustawy o rehabilitacji pracodawca może obniżyć składkę na PFRON do wysokości 80 % wpłaty na Fundusz. W lipcu 2015 r. obniżenie wykorzystane w miesiącu wyniosło 61.658.817,48 zł. Gdyby przyjąć, że przepis art 22 ustawy nie ulegnie zmianie obniżenie wykorzystane w miesiącu w lipcu 2017 r. mogłoby wynieść 88.139.138,66 zł.
Przy zmianie art 22 ustawy obniżenie wpłaty będzie przysługiwało do wyskości 50 % wpłaty na Fundusz. Teoretycznie przyjmując obniżenie wykorzystane w lipcu 2017 r. może wynieść 66.387.516,70 zł. Różnica zmniejszenia wykorzystania ulg, może wynieść około 22 milionów.   

Podmioty, które przed wejściem w życie ustawy nabyły prawo do obniżenia wpłat, mogą je wykorzystać na warunkach dotychczasowych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Szczegółowe  informacje na temat zmian warunków obniżenia wpłat na PFRON będą dostępne  po ogłoszeniu stosownych przepisów wykonawczych.

Zgodnie z proponowanymi zapisami środki zakładowego funduszu aktywności nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej oraz nie mogą być obciążane w jakikolwiek sposób
za wyjątkiem tego, który przewiduje ustawa.

Zmiany do ustawy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 roku, a w przypadku zmian określających  zasady wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej – z dniem 1 października 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Firmy Stasiak medical team przygotował dla osób szukających pomocy INFORMATOR na temat dofinansowań z poszczególnych instytucji. Wszystkich zaintereowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią Naszego INFORMATORA.
INFORMATOR DOFINANSOWANIA.pdf

 

Dokument autorstwa zespołu Firmy Stasiak medical team pod kierunkiem Dyrektor dr n. med. Elżbiety Stasiak

Zgodnie z ustawą Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy autora podlega karze.

 

 

 

 

 Firma STASIAK medical team rozszerzyła swoją działalność w zakresie Opieki Długoterminowej Domowej w powiatach miasta Lublin, Lubartów, Kraśnik.

 

Międzynarodowe sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
26.10.2010 Katolicki Uniwersytet Lubelski

W dniu 26 października w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się sympozjum Naukowo-Szkoleniowe na temat „ Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej”. Jednym z głównych sponsorów  Sympozjum. był  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Jana Sawy , a patronem Fundacja –ZOFIA- działająca na rzecz Osób Przewlekle Chorych, Niepełnosprawnych, Nieuleczalnie Chorych i Marginalizowanych Społecznie.

 

 

Aktualności

Copyright © STASIAK Medical Team. All Rights Reserved.
Pro Main Centrum Innowacji Intenretowych