Copyright © STASIAK Medical Team. All Rights Reserved.

Opieka domowa długoterminowa to stosunkowo nowa dziedzina w pielęgniarstwie; realizowana jest na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Bardzo często decyzję o skorzystaniu z opieki domowej długoterminowej podejmuje rodzina lub prawni opiekunowie. Opieka zdrowotna wykonywana przez pielęgniarki jest całościowo finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Realizacją świadczeń zdrowotnych w opiece domowej długoterminowej zajmują się pielęgniarki dyplomowane z ukończoną specjalizacją z opieki długoterminowej, zamiennie z pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, z pielęgniarstwa zachowawczego lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zakresie opieki długoterminowej albo też z kursem dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, zamiennie z kursem dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych.


Pielęgniarki dyplomowane są wystarczająco przygotowane do realizacji świadczeń zdrowotnych na terenie domu pacjenta.
Wdrożony i systematycznie prowadzony przez pielęgniarkę proces pielęgnowania u pacjenta objętego opieką domową długoterminową ma na celu:

 • wzmacnianie stanu zdrowia pacjenta
 • pielęgnowanie zdrowia poprzez prowadzoną edukację zdrowotną
 • systematyczne diagnozowanie zagrożeń zdrowia
 • wzmacnianie pozytywnych zachowań
 • włączenie do działań wzmacniających zdrowie rodzinę i przyjaciół pacjenta
 • kształtowanie umiejętności u pacjenta do aktywnego i twórczego życia
 • zaangażowanie rodziny w aktywny i twórczy styl życia pacjenta
 • zapewnienie stałych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom zakwalifikowanym do tego typu opieki
 • przygotowanie pacjenta do sprawowania samoopieki, samopielęgnacji
 • przygotowanie rodziny/opiekunów do wykonywania czynności związanych z pielęgnacją pacjenta a nie wymagających przygotowania profesjonalnego w dziedzinie procesu pielęgnowania
 • wykształcenie umiejętności u chorego w zakresie radzenia sobie ze swoją niepełnosprawnością
 • zniesienie barier architektonicznych pozwalających pacjentowi na samodzielne i bezpieczne poruszanie się w środowisku domowym
 • zapewnienie potrzeb pacjenta w zakresie bio-psycho-społecznym
 • zbudowanie u chorego poczucia bezpieczeństwa
 • edukację rodziny/opiekunów
 • udzielenie wsparcia rodzinie/opiekunom w celu zapobiegania wypalenia związanego ze stałym problemem jaki powstał w wyniku choroby u członka rodziny


Praca pielęgniarki z opieki domowej długoterminowej wymaga bardzo dobrego zorganizowania stanowiska pracy, indywidualnego podejścia do każdego pacjenta samodzielnego decydowania w działaniach procesu pielęgnowania i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje i wykonane zadania.


Do zadań pielęgniarki z opieki domowej długoterminowej należy:

 • pielęgnacja
 • leczenie
 • rehabilitacja
 • pionizacja przyłóżkowa
 • edukacja zdrowotna
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów bio-psycho-społecznych
 • pomoc choremu w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku domowym
 • wspieranie rodziny realizującej opiekę w tym współpraca z lekarzem rodzinnym, specjalistą, pielęgniarką środowiskowo-rodzinną, rehabilitantem, psychologiem i pracownikiem socjalnym
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z procesem pielęgnowania
 • prowadzenie listy osób oczekujących do objęcia opieką domową długoterminową
 • przekazanie comiesięcznego sprawozdania do NFZ z ilości wykonanych osobodni i jakości wykonanych świadczeń

Bardzo istotnym warunkiem do objęcia opieką domową długoterminową są wskazania zdrowotne pacjenta do następujących świadczeń:

 • kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia
 • wykonywanie opatrunków na rany, odleżyny i owrzodzenia troficzne podudzi
 • karmienie przez zgłębnik
 • karmienie przez przetokę
 • pielęgnacja przetoki
 • założenie i usunięcie cewnika, wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego
 • płukanie pęcherza moczowego
 • pielęgnacja pacjenta z rurką tracheotomijną
 • profilaktyka przeciwodleżynowa


Warto zauważyć, że opieką domową długoterminową nie mogą zostać objęci pacjenci w ostrej fazie choroby psychicznej oraz w terminalnej fazie choroby nowotworowej.


Osobami uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń pielęgniarskich na zasadzie opieki domowej długoterminowej są pacjenci ubezpieczeni.


Natomiast warunkiem objęcia ubezpieczonego opieką domową długoterminową jest:

 • skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego w sytuacji gdy pacjent potrzebuje takiej formy opieki, a przebywa w środowisku domowym
 • skierowanie wystawione przez lekarza z oddziału w sytuacji gdy pacjent przebywa w oddziale szpitalnym i jest przygotowywany do wypisania, ale stan jego zdrowia wymaga stałej, systematycznej pielęgnacji w domu
 • zgoda ubezpieczonego lub opiekuna prawnego wyrażona na piśmie
 • zakwalifikowanie pacjenta do opieki domowej długoterminowej na podstawie skali Barthela i diagnozy pielęgniarskiej.

 Dokumenty do pobrania:

 

Oferta

Copyright © STASIAK Medical Team. All Rights Reserved.
Pro Main Centrum Innowacji Intenretowych